يكشنبه, 17 نوامبر 2019
لوگو

           

               EN      FR     PR      


@EMAIL:Jahantahsil

gmail.com

ID Skype :  Jahantahsil

Telegram : @Jahantahsil

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6900
 بازدید امروز : 798
 کل بازدید : 3754190
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
آسیا
تماس قوری-آیلتس

 

به وبسایت تیم دانشجویی جهان تحصیل خوش آمدید. * WWW.JAHANTAHSIL.COM بازدیدکننده عزیز، در نظر داشته باشید که کلیه تعهدات از قبیل انعقاد توافق نامه ها (قراردادها) فقط در صورتی که از ایمیل jahantahsil@gmail.com ارسال شود دارای ارزش است. و هیچ نماینده ای ، با نام جهان تحصیل ،اجازه دریافت مبلغ و انعفاد قرارداد را ندارد.صفحه اصلی > آسیا >  هند > نطام آموزشی هند 
نطام آموزشی هند

سلام  به ایرونیایی که در وجب به وجب این دنیای بزرگ هستند.  در این پست  میخوام شما رو با نظام آموزشی هندوستان آشنا کنم.

نطام آموزشی در هند

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻨﺪ ، ﺍﺯ ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮحله ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ :

ﺩﻭ ﺩﻭﺭه ٥ ﺳـﺎﻟﻪ  ﺍﺑﺘﺪﺍﻳـﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (Higher Secondary) ﻭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭه ٢ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ . ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ، ﺩﻭﺭه ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ١٢ ﺳﺎﻝ به طول ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ و در پایان به دانش آموزان مدرک ديپلم‌ دبيرستان‌ (Intermediate Certificate )اعطا‌ مي‌شود .


ﺍﻟﻒ : ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

١-  ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﺩﺍﺷﺘﻦ مدﺭﻙ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ (Intermediate Certificate ) ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ .

٢-  ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

٣ - ﺩﻳﭙﻠﻢ ( Diploma ) ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺍﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻨﻬﺎ  در ﻛﺎﻟﺠﻬﺎ ﻳﺎ ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻫﺎ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .

٤-  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ (Bachelor) ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ (٢  + ١٠ ) ﺍﺳﺖ

٥-  ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ  اﺭﺷﺪ (Diploma) ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ

٦- ﺩﻭﺭه ( Master of Philosophy ( M.Phil ﻳﻚ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ( ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻭﺍﺣﺪ  ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ )  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ Master ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺸﻨﻴﺎﺯ ﺩﻭﺭه ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﻫﻨﺪ ﺍﺳﺖ .

٧- ﺩﻭﺭه ﺩﻛﺘﺮﻱ ( Doctor of Philosophy ( Ph.D  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ  سال ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ .

٨ - ﺩﻭﺭه ﻓﻮﻕ ﺩﻛﺘﺮی ( Post Doctorate Fellowship ( P.D.F ، ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩ دﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻨﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .


ب : ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭه ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ

ﺩﺭ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻮﻉ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺋﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ، ﺍﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .

ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻘﺮﻳـﺒﺎﹰ ١٥ ﺗـﺎ ٢٠ ﺩﺭﺻـﺪ ﻛـﺎﻟﺞ ﻫـﺎﻱ ﻫـﻨﺪ ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ بقیه ﺑﻪ  ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . کلیه ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻳﻚ دﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

امیرعلی

  نوشتن نظر

هدوستان
مالزی
Contacts us  / Map  / Home page / About us

 ID Skype :  Jahantahsil  / Telegram : @Jahantahsil /  Email: Jahantahsil@gmail.com